Fiona Mackenzie - Duan Nollaig: A Gaelic Christmas

CD
€19.00

Product details

Barcode: 5018081032020
Label: Greentrax
Release date: 2007-11-08
Units: 2
Duration 34:53
Artist Fiona Mackenzie

Additional information

..CHRISTMAS
Holiday

Tracks [CD1]

 1. Leanabh an Aigh [The Blessed Infant, Morning Has] 03:06
 2. A Righ Nan Righrean [King of Kings] 02:26
 3. Oran Na Nollaig 02:46
 4. Bha Buachlaillean an Duthaich Shear 03:06
 5. Paiste Am Betlehem [Child of Bethlehem] 02:00
 6. Ciuin an Oidhche [Silent Night] 05:08
 7. Nuair Dh'eirich Grian Na Fireantachd [When Rose that Sun of Righteousness] 02:13
 8. Aoibhneas Moire Mhin [Mary's Joy] 03:13
 9. Taladh Chriosda [Christ Child's Lullaby] 02:08
 10. Seall Thall Tighinn Bhon Ear [Look, Coming From the East] 03:41
 11. Reul Thorach an Aigh [Bountiful Star of Joy] 02:48
 12. Biodh an Trionaid Ga Moladh - Lesum Dominum 03:41
 13. Anns an Dubhlachd Gheamhraidh [In the Bleak Midwinter] 03:53
 14. Laoidh Mhoire Mhaighdeann [The Virgin Mary's Hymn] 04:57
 15. Oidhche Nollaige Moire [Great Christmas Night] 03:08
 16. Nach Glormhor an Naidheachd [How Glorious The News] 01:55
 17. Oran Na Bhliadhn' Uir [New Year Song] 03:20
 18. Alleluia [Halleluiah, L. Cohen] 02:37

Tracks [CD2]

 1. Duan Nollaig 02:12
 2. An Rionnag [The Star] 02:44
 3. Losa Bu Choir a Mholadh [Praise Christ] 02:23
 4. Failte, Failte! Dh'aon Mhac Dhe [Welcome, Welcome the Only Son of God] 01:58
 5. Naoidhein Priseil [Precious Thing] 02:57
 6. Ba Mo Leanabh Ba [Sleep My Baby Sleep] 03:00
 7. Taladh Chriosda [Christ Child's Lullaby] 03:51
 8. Fada Cian Ann an Staball [Away in a Manger] 02:30
 9. Bodach Na Nollaig [Father Christmas] 01:48
 10. Preasantan [Presents] 02:00
 11. Rinn Sinn Bodach Sneachd an Diugh [We Made a Snowman Today] 01:30
 12. Tha E Tighinn Ann an Cabhag [He Is Rushing] 01:23
 13. Air a Chiad Latha Den Nollaig [12 Days Of Christmas] 03:47
 14. Tha E Tighinn [He Is Coming] 01:54
 15. Am Bru-Dhearg [The Robin] 02:04
 16. Seall an Sneachda [Look at the Snow - Frere Jacques] 01:29
 17. Nollaig Chridheil [We Wish You a Merry Christmas] 01:17
Usually ships in 30 days